De beginjaren


De TMPT is voor de eerste keer georganiseerd in 1936. Het deelnemersveld bestond toen uit het respectabele aantal van 12 deelnemers, 5 beroepsofficieren en 7 reserve-officieren. De prestatietocht hield in het gedurende twee achtereenvolgende dagen per dag, binnen 17 uur, 40 kilometer te paard, 25 kilometer te voet en 60 kilometer per fiets afleggen. Hierbij diende het volledige veldtenue met gasmasker gedragen te worden. Per onderdeel diende een half uur het gasmasker geplaatst te worden. Verder diende men na de 17 uur op beide dagen een schietproef af te leggen.
De eerste algemene leider van de T.M.P.T. was de reserve-eerste luitenant bij het 5e Regiment Veldartillerie A.R. Klein. In die tijd was de achtergrond van de TMPT: "Aan de aanvoerders van troepen te velde zullen in oorlogstijd hooge eischen worden gesteld aan lichamelijke geoefendheid en uithoudingsvermogen".
De eerste certificaten voor het behalen van de TMPT werden uitgereikt door C-4e div Gen maj J.J.G. Baron van Voorst tot Voorst, de latere Commandant Veldleger in de meidagen van 1940.

Als kenmerken van de TMPT werd opgetekend:
  • Prettige kameraadschap met gezamenlijke deelname van zowel beroeps- als reserveofficieren.
  • De 3 onderdelen (paardrijden, lopen, fietsen) zijn op zichzelf genomen niet zwaar, maar de combinatie stelt zeer hoge eisen aan de deelnemers. Zonder serieuze training is de tocht, behoudens wellicht voor een enkeling, niet te volbrengen.

In 1937 en 1938 verdubbelden telkens de deelnemers  aantallen en de derde TMPT in 1938 werd bezocht door  Z.K.H. Prins Bernhard.

Bij de 4e TMPT in 1939 was Prins Bernhard één van de 71 deelnemers. Vanwege zijn deelname was er veel belangstelling van autoriteiten, pers en publiek. "De belangstelling van 't publiek voor de Prins was zo groot dat de Politie zo nu en dan moest ingrijpen om al te enthousiaste toeschouwers op afstand te houden".

Bij deze TMPT was er een belangrijke wijziging. In plaats van 40 km te paard mocht men ook 250 km motorrijden. De prestatie moest wel binnen 17 uur worden afgelegd.

In 1940 en 1941 is de TMPT georganiseerd in ons v.m. Nederlands-Indië, gehouden onder auspiciën van de toen nog bestaande afdeling van de AVNRO. Verschillende omstandigheden en moeilijkheden hebben ertoe geleid, dat na 1945 deze belangrijke prestatietocht niet eerder dan nu (1955) kon worden georganiseerd.

Op 25 en 26 mei 1955 wordt te Amersfoort de 7e TMPT georganiseerd. In verband met de gewijzigde omstandigheden is het paard definitief vervangen door 125 km auto of motorrijden langs gebaande wegen.Op de eerste dag moet een schietproef worden afgelegd en op de tweede dag een hindernisbaan.

Onder ideale weersomstandigheden startten op 20 Juni 1956 159 deelnemers aan de 8e TMPT. Wederom was de Bernhardkazerne te Amersfoort centrum van de activiteiten.

Beroepsofficieren en reserve-officieren in werkelijke dienst krijgen voertuigen van rijkswege ter beschikking gesteld.  Anderen zijn op eigen vervoer aangewezen.

DE TMPT OP HET EIND VAN DE 20e EEUW

Het paard maakte plaats voor het  automobiel, de eisen werden aangepast, maar het niveau van de prestatie bleef gehandhaafd. De deelname groeide gestaag en bereikte aan het einde van de tachtiger jaren een maximum van circa 600 deelnemers. De eisen waaraan moest worden voldaan waren: 

1.  Het volbrengen van een kaartleesopdracht per personenauto over een afstand van 140 km (te rekenen van vertrekpunt tot eindpunt) in equipes van twee man.

a.  De kaartleesopdracht wordt uitgevoerd door equipes bestaande uit 1 bestuurder en 1 kaartlezer.

b.  Het resultaat van de kaartleesopdracht wordt uitsluitend toegeschreven aan de kaartlezer.

c.  De equipe legt de beide kaartleesopdrachten (eerste en tweede dag) zodanig af, dat de bestuurder van de eerste dag de kaartlezer is van de tweede dag en omgekeerd.

2.  Het te voet afleggen van een parcours van 25 kilometer (voor officieren in de leeftijd 45-60 wordt dit 20 km., officieren ouder dan 60 jaar 15 km.).

3.  Het individueel per rijwiel afleggen van een parcours van 60 kilometer (voor officieren in de leeftijd 45-60 wordt dit 50 km., officieren ouder dan 60 jaar 40 km.).

4.  Het afleggen van een schietproef.

a.  Hierbij wordt geschoten met een pistool (Glock-17, kaliber 9 mm) in een snelvuurserie van 4 schoten in 10 seconden.

b.  Bij aanvang van de 10 seconden mag het pistool reeds op het doel gericht zijn. Het startsein is een fluitsignaal, na 8 seconden klinkt een 2 seconden durend fluitsignaal. Hierin mag nog worden geschoten. Elk schot dat daarna wordt afgevuurd wordt afgetrokken van de geldige treffers.

c.  De houding is staande, tweehandig.

d.  Het doel is de Pistoolschietschijf (rompschijf) op een afstand van 25 meter.

e.  Minimum vereiste is 3 treffers. De schutter heeft twee kansen van elk 10 seconden.

 

In 1993 behaalde Prins Pieter Christiaan het TMPT-kruis. 

Het beleid van de TMPT commissie was in die jaren:

"De TMPT is een uniek evenement, waarin een militair-sportieve prestatie wordt gecombineerd met een bijeenkomst in een sfeer van kameraadschap".

Tot eind jaren 1970/begin jaren 1980 werd de kaartleesopdracht alleen uitgevoerd. In verband met de verkeersveiligheid is hier echter vanaf gestapt.

In 1998 werd de 50e TMPT gehouden, waarbij ook de 'paarden van toen' niet ontbraken.

Met ingang van 2003 - de 55e TMPT - is de TMPT opengesteld voor alle militairen van de krijgsmacht en is de inhoud ervan aanzienlijk gewijzigd om vooral in fysieke zin te voldoen aan de eisen, die door Defensie worden gesteld aan de vier te onderscheiden sportmedailles. Sinds 2003 is de LO/Sport organisatie van de Koninklijke Landmacht vertegenwoordigd in de TMPT commissie.