Nieuwsbrieven

Liedbundel Nederlandse Krijgsmacht

lees verder

UNIFORMEN VOOR MILITAIREN VAN DE KONINKLIJKE MARINE   (uitgave 2015)

lees verder

 

Tenuen voor militairen van de Koninklijke Landmacht      Voorschrift 2-15934

lees verder

 

5 februari 2015

Richtlijnen dragen van medailles, vaardigheids-/draagnsignes en herinneringsspelden in erecouloirs VP

lees verder

 

Verrassing voor Ritmeester Jos

Op 21 januari werd Ritm Jos, uitgezonden maar even met verlof in Nederland, verrast door zijn collega reservisten van 1 CMI Commando.  Wat begon als een onschuldige kop koffie bij een collega mondde uit in het gezamenlijk lopen van de dagelijkse sunsetmarch in Nijmegen. Jos leidde het dagelijks eresaluut bij het monument op de Oosterhoutsedijk en ontving zijn officiële deelnemerscertificaat mét volgnummer.

 

Lkol Cees van Doorn en Kap Jeroen van Son van het Kennisplatform Communicatie leidden het `complot’ waarbij Jos rond zonsondergang naar de nieuwe brug over de Waal , de Oversteek genaamd, werd gelokt. Daar stonden 6 (oud) collega’s klaar om samen met Jos de Sunsetmarch te lopen. Op initiatief van een aantal veteranen loopt er iedere dag precies bij zonsondergang (minimaal) 1 veteraan over de brug waarbij op wandelsnelheid telkens twee straatlantaarns op de burg aan gaan. In totaal gaan zo 48 lantaarnparen aan ter nagedachtenis van de overtocht op 20 september 1944 van de mannen van 504 PIR van de 82ste US Airborne Division.  

Meer informatie of zelf een keer meemaken? Kijk op www.sunsetmarch.nl en schrijf je in. 

 

Communicatie, een overzicht

Achtergrond


Op de heidag van Bestuursadviesraad (BAR) en Hoofdbestuur (HB) kwam de communicatie binnen de vereniging ook aan de orde. Verzoek van de BAR was om het bestaande communicatieplan te ontvangen.
Doel van dit document is om een kort overzicht te geven van het beleid met betrekking tot communicatie en de stand van zaken.

 

Doel


Doel van de communicatie is om op verschillende manieren te communiceren en de beschikbare middelen in te zetten op de manier die recht doet aan de boodschap en het communicatiemiddel en recht doet aan de mogelijkheden die elk middel heeft. Er is dan een optimum te vinden tussen de frequentie van verschijnen en de inhoud van de boodschap. Enerzijds: hoge frequentie weinig diepte, lage frequentie en grote diepte.
Tussen de verschillende middelen zullen zoveel mogelijk dwarsverbanden worden gelegd, verwijzingen heen en terug tussen de verschillende communicatiemiddelen.

 

Karakter


De communicatie heeft een tweezijdig karakter. Enerzijds intern door het verband tussen de leden te zijn, ervaringen te doen en mogelijkheden uit te wisselen (dus m.n. voor de postactieven). Anderzijds extern door de KVNRO op de kaart te zetten als vereniging die belangen van Reserve-Officieren behartigt (dus m.n. voor de actieve).

 

Middelen


Op dit moment zijn de volgende middelen in gebruik:
1. De Reserve-Officier
2. Nieuwsbrief
3. Website
4. Facebook

 

De Reserve-Officier (RO)


HB en redactiecommissie geloven in een papieren uitgave die zichtbaar is op de diverse tafels (exposure). Tevens is dit voor die leden die minder digitaal bedeeld zijn een noodzakelijk middel. Dat betekent ook dat de inhoud van de RO aansprekend moet zijn. We kiezen daar een positie van blad dat interessant is om te lezen wat betreft achtergronden en wat betreft links en contacten met andere media en andere bladen.
De RO moet het centrale orgaan zijn om bij te blijven in reservistenzaken en voor kameraadschap tussen de leden onderling.
De verschijningsvorm per kwartaal is een prima frequentie. Het zou vaker kunnen (5x per jaar) mits de redactie versterkt wordt. De kosten zijn gereduceerd door verzending per militaire post die prima functioneert. Het voornemen is door enkele advertenties het beslag op de verenigingskas verder te verlagen.

 

Nieuwsbrief


Is het vorige seizoen door HB-secretaris Droppert uitgekomen en verspreid via de afdelingen. Bedoeling is deze digitale nieuwsbrief het centrale nieuwsorgaan te maken van de vereniging, met links naar de website en allerlei andere organen en activiteiten. De samenwerking met de website waar meer informatie te vinden zal zijn is daarvoor noodzakelijk, De nieuwsbrief is de wegwijzer en het “lees verder” bevat een directe koppeling (hyperlink) naar de website zodat de betreffende informatie direct gevonden kan worden en het lezen zonder onderbreking kan worden voortgezet.
Het komende seizoen zal de nieuwsbrief zwaartepunt van de activiteiten van HB-redactielid Heij. Getracht wordt de centrale aangever te zijn naar nieuws. De huidige en aanstaande ontwikkelingen m.b.t. reservisten bij Defensie zal hierin een deel van de informatie zijn.
Als frequentie wordt gedacht aan 1x per 2 weken.

 

Website


De website is dankzij intensief werk van HB-webmaster Hesse flink bijgewerkt en geupdated. Doel is de samenwerking met de nieuwsbrief  tot wederzijds voordeel te laten zijn.

 

Facebook


Redactielid Van der Donk maakt momenteel een plan voor een Facebook pagina. Deze vervult dan eveneens de rol van centrale nieuwsgever. Deze pagina kan echter voortdurend en elk moment informatie doorgeven. Alle aangesloten mensen worden op die manier direct voorzien van informatie (afhankelijk van hun instellingen).
Behalve Facebook is ook Twitter een mogelijkheid om direct actuele info door te geven. Punt is wel dat je dan wat door te geven moet hebben, hetgeen een uitdaging op zich is. Er zijn kanalen als bijv. de KVMO die meer permanente mankracht hebben om o.a. informatie te publiceren.

 

Tenslotte


Hoewel de praktijk leert dat het niet eenvoudig is om redactionele activiteiten uit te voeren naast andere activiteiten omdat het toch veel tijd kost, blijft de koers om bovenstaand beleid werkelijkheid te laten worden.

Doetinchem,
28 augustus 2013

 

Standpunt van het GOV mbt arbeidsmarkttoeslag

GOV neemt standpunt in rond arbeidsmarkttoeslag.
De Gemeenschappelijke Officiers Verenigingen (GOV) waarvan de KVNRO deel uitmaakt heeft haar standpunt kenbaar gemaakt m.b.t. het voornemen van de CLAS alleen nog arbeidsmarkttoeslag uit te betalen als de reservist wordt ingezet op basis van zijn / haar specifieke deskundigheid.
De GOV neemt hierin het volgende standpunt in:
• De regeling die CLAS nu wil invoeren komt niet overeen met de oorspronkelijk gemaakte afspraken. Het gaat er namelijk om de reservist te compenseren voor het (onbezoldigd) verlof nemen en de inkomsten die hij daardoor derft. 
De GOV merkt daarbij op dat de oorspronkelijk gemaakte afspraak zou gelden voor alle reservisten (RSD en RMT).
• De regeling is vastgelegd in het Inkomsten Reglement Militairen (IRM) en is daarmee een arbeidsvoorwaardelijke afspraak die alleen in het Georganiseerd Overleg Defensie kan worden gewijzigd. Mocht de CLAS dus eenzijdig tot invoering willen overgaan, dan zal dit bij de Minister aanhangig worden gemaakt.
• De regeling die CLAS nu wil invoeren is bovendien schadelijk voor de beoogde groei van het aantal reservisten, zowel in het 1 CMI Cmd als daarbuiten. 
  • KVNRO symposium
  • Defensie structureel partner in de nationale veiligheid
  • Lees verder
Publicaties
Alle publicaties
De edities van onze periodiek "De Reserve Officier" kunt U hier vinden!
Ontwikkeld door Faceworks BV