In memoriam Willem Venker

30 mei 2020

Op 26 mei jl. ontvingen wij het droevige bericht van het overlijden op 24 mei 2020 van ons Erelid luitenant-kolonel tit bd der Artillerie drs. Willem Venker.

Luitenant-kolonel tit bd er Artillerie drs. Willem Venker

Op de rouwkaart staat onder andere geschreven:


Aan het leven van een veelzijdig man is nu een einde gekomen
Hij genoot van het leven met volle teugen
Voor zijn activiteiten als vrijwilliger ontving hij veel onderscheidingen
Hij genoot van de gezelligheid van een goed gesprek met vrienden
Onder het genot van een goede borrel

De crematieplechtigheid heeft in beperkte kring plaats gevonden op donderdag 28 mei 2020 te Zwolle. Namens de KVNRO en het kapittel van Ereleden van de KVNRO heeft ons Erelid kol bd Gerard Lettinga het word gevoerd. Bijgaand het in memoriam van zijn hand.

Willem Venker – in memoriam
Willem was de Nestor van het Kapittel van Ereleden.

Hij is bij de leden vooral bekend geworden in zijn functie van Algemeen Secretaris

van de vereniging. Het algemeen secretariaat was gevestigd in het accountantskantoor van Willem. Het was de plaats waar hij werd bijgestaan door Corry van Dijk, zijn secretaresse en de spil van het administratief centrum.

Willem was een zelfverzekerde welbespraakte bestuurder, een man van statuur met een grote staat van dienst binnen de vereniging, alom gerespecteerd.

Onder meer zijn lange diensttijd als Algemeen Secretaris, maar vooral vanwege de wijze waarop hij daaraan vorm gaf, was de zeer terechte reden en motivatie dat Willem in 1985 erelid van de KVNRO werd.
Een hoogtepunt was het bezoek van Prins Bernhard aan de leden-bijeenkomst in de KMA te Breda ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de KVNRO in 1977. Hij had de regie over de organisatie van deze bijzondere samenkomst, bij gelegenheid waarvan de vereniging het predikaat “Koninklijk” ontving, Prins Bernard beschermheer van de vereniging werd en .... Willem van staatssecretaris van Lent te horen kreeg dat hij was benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau met de zwaarden.

Een ander hoogtepunt was het CIOR-congres in 1981 in Den Haag. Willem was toen Secretaris Generaal van deze internationale organisatie en in hoge mate als Hoofd projectofficier verantwoordelijk voor het slagen van dit congres met circa 1200
deelnemers. Willem gaf ons vanuit zijn grote ervaring ook vaak nuttige adviezen. Niet
alleen traditioneel tijdens Algemene Vergaderingen, maar ook hier gaf hij aanwijzingen hoe met internationale delegaties moest worden omgegaan.

Tijdens het jubileumsymposium in het Nationaal Militair Museum van de 100-jarige
vereniging in 2017, waar hij door de gastspreekster uit de Tweede Kamer als voorbeeld werd genomen van een gewone burger, waarachter een gemotiveerde reserveofficier en bijzondere man schuil ging, was weer zo’n moment van trots. Zij merkte op dat, als ze Willem zou tegenkomen in de supermarkt, ze niet aan zijn uiterlijk zou zien dat daar een burger èn militair – “twice a citizen” – zou lopen. Willem reageerde adrem, dat de kans om hem dáár te ontmoeten toch wel heer erg klein zou zijn.

Op de dag van zijn overlijden, zondag 24 mei, vond op het militaire Ereveld van Margraten een herdenking plaats van gevallen Amerikaanse militairen in de tweede Wereldoorlog. Op een zeker moment vlogen 4 straaljagers over, die de formatie “ missing man” uitbeeldden. Voor het Kapittel van Ereleden gaf dat een extra dimensie aan de missing man Willem.

We zullen Willem missen en we zullen vooral ook aan hem blijven denken en over hem blijven praten als onze markante vriend en collega.

Ontwikkeld door Faceworks BV