Instellingsbesluit Adviescommissie

30 oktober 2018

Het hoofdbestuur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren (KVNRO)

 

overwegende,

 

De Algemene Vergadering van de KVNRO dient een nieuwe Algemeen Voorzitter van het Hoofdbestuur te benoemen. Het Hoofdbestuur acht het van belang dat met in achtneming van de reglementen en statuten van de vereniging de procedure voor de benoeming zo veel mogelijk objectief en transparant is. Onderdeel van de benoemingsprocedure is een passende functiebeschrijving en toetsing inclusief e-assessment van de kandidaat-voorzitters aan dit functieprofiel.

 

Het hoofdbestuur wenst een Commissie in te stellen met als doel hierover advies uit te brengen.

Gelet op Artikel 14 van de Statuten jo Artikel 13 van het Huishoudelijk Reglement KVNRO;

 

besluit,

 

Tot het instellen van een Ad Hoc Adviescommissie Algemeen Voorzitter KVNRO (hierna “Commissie”).

 

De Commissie krijgt als opdracht;

  1. 1.      Het opstellen van een functieprofiel van de algemeen voorzitter
  2. 2.      Het toetsen van en beoordelen van de kandidaten op basis van het functieprofiel, met behulp van een e-assessment en toetsingsgesprekken
  3. 3.      Het uitbrengen van een advies aan het Hoofdbestuur naar aanleiding van de bevindingen

 

Uitvloeisel van de opdracht is dat er onderzoek plaatsvindt naar de achtergronden van de kandida(a)t(en), waaronder begrepen het vaststellen van relevante ervaring en motivatie, kennis en kunde en het inwinnen c.q. natrekken van informatie onder meer bij derden (referenten).

 

Teneinde een zoveel mogelijk objectief en professioneel advies uit te kunnen brengen zullen interviews gehouden worden met kandidaten die voldoen aan het functieprofiel en zal een e-assessment deel uitmaken van de procedure.

 

De bij het onderzoek verkregen informatie wordt alleen gebruikt voor het vaststellen van de geschiktheid van de kandidaat voor de functie van Algemeen Voorzitter der KVNRO.

De Commissie kan gebruik maken van vertrouwelijke informatie. Deze informatie zal desgewenst en conform de regelgeving ook als zodanig worden behandeld.

 

Na het voltooien van de verkiezingsprocedure zal de verzamelde informatie overgedragen worden aan het Hoofdbestuur en onder haar verantwoordelijkheid dienen te worden vernietigd. De Commissie krijgt volledige inzage in alle aan het Hoofdbestuur ter beschikking staande voor het onderzoek relevante informatie en gegevens.

De Commissie neemt een onafhankelijke positie in tijdens haar werkzaamheden, zonder last of ruggenspraak, en komt uitsluitend op basis van eigen bevindingen, met inachtneming van principes van hoor en wederhoor, tot een advies aan het hoofdbestuur. 

 

 

De samenstelling van de Commissie is als volgt:

Luitenant-kolonel R.G.A. (Robert) Adrian (Voorzitter)

Luitenant-kolonel H. (Hennie) Verkerk

Majoor mr. R.D.E. (Richard) van Eekelen

 

De opdracht en samenstelling van de Commissie wordt conform Artikel 13 lid 3 HR aan de leden bekend gemaakt.

 

De werkzaamheden van de Commissie nemen een einde na uitbrengen van het rapport, tenzij de Commissie op verzoek van het Hoofdbestuur tot een nader te bepalen tijdstip of aanvullend rapport haar werkzaamheden wenst en zal voortzetten.

 

 

 

Utrecht, 1 november  2018

namens het hoofdbestuur

 

 

H. Schimmel

Algemeen Secretaris

Ontwikkeld door Faceworks BV