Belangenbehartiging

17 july 2015

Onderwerp diensteinde reserveofficieren

 

Geachte heer Schimmel,

 

 

Hartelijk dank voor uw brief van 7 mei 2015. U verzoekt mij, kort gezegd, om in het vervolg verzoeken van reserveofficieren om langer te dienen (tot 65 jaar) te honoreren.

 

Defensie kijkt positief naar de bereidheid onder reserveofficieren om langer door te werken. Defensie verleent reservepersoneel ontslag op grond van artikel 39, vijfde lid van het Algemeen militair ambtenarenreglement (AMAR), dat bepaalt dat aan de reservemilitair ontslag wordt verleend indien het bevoegd gezag handhaving van de dienstverhouding niet langer nodig oordeelt, Deze bepaling wordt toegepast als de reservist de leeftijd van het algemene militaire

leeftijdsontslag bereikt. De huidige leertijd van het leeftijdsontslag is in artikel 39, tweede lid, onderdeel a AMAR vastgesteld op 60 jaar.

 

Voor bepaalde groepen kan een andere leeftijdsgrens worden bepaald dan die genoemd in artikel 39, tweede lid, onderdeel a AMAR. De bepaling dat

academisch geschoolde kapitein-luitenants ter zeer luitenant-kolonels en hogere rangen die als zodanig werkzaam zijn in het veld van hun academische

deskundigheid langer kunnen doorwerken, is een dergelijke bepaling. Als

hoofdregel blijft echter gelden dat reserveofficieren ontslag wordt verleend bij bet bereiken van de leeftijd van het algemeen leeftijdsontslag, 60 jaar.

 

Het eerste deelakkoord arbeidsvoorwaarden, waarnaar u verwijst. schetst de

contouren van de nieuwe diensteinderegeling. Het ontslagmoment van reserveofficieren zal de ontwikkeling van de nieuwe regeling volgen.

Ik ben van mening dat hel niet verstandig is om, vooruitlopend op de

implementatie van afspraken in het arbeidsvoorwaardenoverleg, het beleid ten aanzien van individuele verzoeken van reserveofficieren tot langer dienen te veranderen. Tk zal dergelijke verzoeken dan ook afdoen conform de huidige regels.

Ik hoop dat u voor dit standpunt begrip kunt opbrengen.

DE MINISTER VAN DEFENSIE

voor deze

DE HOOFDDIRECTEUR PERSONEEL

H. Itzig Heine

Schout-bij-nacht

 

 

Uw bestuur bijeen om het beleidsplan 2015-2020 te maken.

  

7 mei 2015

Verzoek van de KVNRO aan de Minister van Defensie om het diensteinde van de Reservist zodanig aan te passen dat de reservist langer kan aanblijven.

 

lees verder

 

 

Planning Voorlichtingsbijeenkomsten / Ledenraadplegingen

 

lees verder

 

Uitkomst Arbeidsvoorwaardenonderhandelingen Defensie:

 
Eerste deelresultaat d.d. 3 maart 2015
EMBARGO tot vrijdag 6 maart 2015 om 08:00 uur


1. Preambule


4 november 2014 is het arbeidsvoorwaardenoverleg in de sector

Defensie formeel van start gegaan. Naar dit moment is door alle

betrokken partijen, werkgever en werknemers, lang uitgezien.

Na meer dan een jaar zonder nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord,

een meerjarige nullijn bij Defensie en een aantal snel veranderende

omgevingsfactoren was de behoefte om een nieuw

arbeidsvoorwaardenakkoord te sluiten steeds verder gegroeid.

lees verder
  • KVNRO symposium
  • Defensie structureel partner in de nationale veiligheid
  • Lees verder
Publicaties
Alle publicaties
De edities van onze periodiek "De Reserve Officier" kunt U hier vinden!
Ontwikkeld door Faceworks BV