1 CMI-Co


Algemeen

De inzet van de Nederlandse Krijgsmacht kan plaatsvinden op allerlei plaatsen in de wereld, op land, in de lucht en op zee, zowel bij conflicten als bij (humanitaire) rampen. Daarbij krijgen militairen te maken met verschillende taken en politieke mandaten. Conflicten zijn de laatste decennia complexer geworden en vragen om een geïntegreerde aanpak. Veelal is de lokale bevolking het kind van de rekening en worden burgers in sommige gevallen gebruikt als menselijk schild, dekmantel of camouflage. Mede daardoor wordt deze groep extra zwaar getroffen. De rol en acceptatie van burgers is dan ook een belangrijk, zo niet het belangrijkste facet van het militaire optreden. De bevolking is het primaire werkterrein van militairen die zich bezighouden met Civil Military Cooperation (CIMIC). Omdat civiel-militaire samenwerking van wezenlijk belang is, beschikt de Krijgsmacht sinds 2007 over een operationeel CIMIC Bataljon.

Bataljon

1 CIMIC Bataljon is een specialistisch onderdeel ter ondersteuning van de gehele Nederlandse Krijgsmacht. Deze paarse eenheid is samengesteld uit militair personeel van de Landmacht, de Marine, de Luchtmacht en de Marechaussee. 1 CIMIC Bataljon bestaat uit een vaste staf, een poule van neventakers uit alle krijgsmachtdelen en een grote poule van reserveofficieren, in totaal ongeveer vijfhonderd mannen en vrouwen. De vaste staf is primair verantwoordelijk voor de inzet van CIMIC-capaciteit. Het gaat daarbij onder meer om de zorg voor opleiding en training van de uit te zenden CIMIC-functionarissen. Ook worden voorbereidende CIMIC-verkenningen, assessments en landenstudies uitgevoerd ter voorbereiding op missies. Overigens is in beperkte mate ook CIMIC-personeel aanwezig bij de brigade- en bataljonsstaven, bij de Directies Operaties van de Defensiestaf, Commandant Landstrijdkrachten, de Commandant Zeestrijdkrachten en het Opleidings- en Trainingscommando.
 

Toekomst

De meerwaarde van 1 CIMIC Bataljon wordt binnen de krijgsmacht breed gedragen. Dat betekent niet dat de ontwikkeling van het bataljon stilstaat. Het streven is gericht op het samenbrengen van alle civiele effectbrengers in één bataljon dat in zijn geheel is gericht op het bewerkstelligen van de gewenste ‘civil effects’ ter ondersteuning van militaire missies. In het voorjaar van 2013 moet deze reorganisatie zijn afgerond. Dan zal het bataljon ook de nieuwe naam 1 Civil Military Interaction Command  (1 CMI Cmd) krijgen. Naast de naamswijziging zal de organisatie van het bataljon sterk veranderen; de nadruk zal komen te liggen bij operationele gereedstelling. Ook zal het reservisten bestand sterk uitgebreid worden, waarbij o.a. gedacht moet worden aan inlijving van de mobiele rechtbank en toevoeging van dierenartsen en dagboekschrijvers.
De verwachting is verder dat de taakstelling van het huidige 1 CIMIC Bat in de toekomst meer aangepast en afgestemd zal worden richting CLAS en overige krijgsmachtdelen. 
Wat reservepersoneel betreft zal nadrukkelijker gestuurd worden op kwaliteit en competenties. Ook kan gesteld worden dat het verschil tussen RMT en RSD kleiner zal worden.
  • KVNRO symposium
  • Defensie structureel partner in de nationale veiligheid
  • Lees verder
Publicaties
Alle publicaties
De edities van onze periodiek "De Reserve Officier" kunt U hier vinden!
Ontwikkeld door Faceworks BV