Missie

Het KPRC heeft als missie om leden van de vereniging en partners in de rampen- en crisisbeheersing bijeen te brengen teneinde netwerkvorming en doelgerichte samenwerking op het terrein van civiel-militaire samenwerking te bevorderen. Daarbij zijn kennis¬uitwisseling, communicatie over rollen en wijzen van optreden, nieuw beleid en evaluaties kenmerkende activiteiten. Als reservisten ondersteunen wij daarmee de positie van Defensie bij de invulling van de derde hoofdtaak, die luidt: Ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp.

De doelstellingen van het platform zijn:

  • Het actief bevorderen en stimuleren van de civiel-militaire samenwerking bij nationale crises en rampen en het daarbij signaleren van problemen en kansen. Een functie, die de civiele vraag en het militaire aanbod nader op elkaar kan aansluiten.
  • Het vervullen van een brugfunctie in het netwerk van de rampen- en crisisbeheersing, onder meer door het uitwisselen van kennis op het terrein van de civiel-militaire samenwerking bij crises en rampen;
  • Het stimuleren van publiek/private samenwerking vanuit de positie van vitale infrastructuursectoren bij civiel-militaire samenwerking in het kader van de nationale veiligheid.
  • Het ondersteunen van de positie van Defensie bij de invulling van de derde hoofdtaak.
  • Het uitdragen van het belang van de civiel-militaire samenwerking bij de leden van de vereniging